short wigs for men black wigs short human hair wigs wigs for black women cosplay wigs long curly wigs wigs cheap wigs for kids wigs short hair wigs short hair party wigs wigs online brown wigs long wigs for kids colorful wigs wigs for men mens wigs real hair wigs wigs for white women wigs for africa kids wigs brazilian hair human hair extensions u part wig

vibrators for sale women sex toys best sex toys Best vibrater lesbian sex toys male sex toys vibrators for sale bondage gear adult products vibrater bedroom toys women toys bondage toys toys for adults sex toys vibrators for women cheap vibrators toys adults toys for couples lesbian toys male toys adult vibrators adultsextoys dick toys female toys quiet vibrators rabbit toys couples toys silent vibrators strap on toys masterbation toys buy strap on glass toys rabbit vibrater toys woman adult female toys toy saxophone discount vibrators cheap rabbit vibrators waterproof rabbit marital aids rabbit vibe xxx toys pleasure toys strapon masterbaiting toys adult women toys sez toy large rabbit vibrator rabbit pearl
O javnoj nabavi

Pravni okvir za javnu nabavu definiran je odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije i direktivama EU-a o javnoj nabavi. S međunarodnog stajališta, EU obvezuju uvjeti Općeg sporazuma o javnoj nabavi (GPA) Svjetske trgovinske organizacije (WTO). Gore spomenutim okvirom uspostavlja se niz pravila i načela koja se moraju poštovati pri dodjeli javnih ugovora. Unutar tog okvira ciljevi zaštite okoliša mogu se provoditi na razne načine, kako je objašnjeno i u ovom priručniku.

Sedmi akcijski plan EU-a za okoliš („Living well, within the limits of our planet“ 2013.) kao strateški cilj do 2020. godine postavlja provedbu od najmanje 50 posto javnih nadmetanja uz primjenu mjera zelene javne nabave.

Jačanje instrumenta zelene javne nabave na nacionalnoj razini predviđeno je Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 30/2009) i Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 130/2009). Dodatno, Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2016. propisuje kao mjeru Zelenu javnu nabavu i izradu vodiča koji bi sadržavao upute za integraciju zahtjeva energetske učinkovitosti u postupak javne nabave. Osnova za provođenje takve mjere je izrada Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu.

Kriteriji ZJN-a sve više ulaze u zakonodavstvo Europske unije, a dinamika provođenja ovisi o spremnosti gospodarstva za prihvaćanjem visokih kriterija učinkovitosti i zaštite okoliša. Postoji više Direktiva Europske unije koje omogućavaju korištenje ekoloških zahtjeva u tehničkim specifikacijama. Na temelju Akta o jedinstvenom tržištu I. i II. („Single Market Act I“ COM (2011)206; „Single Market Act II“ COM (2012)573) pokrenuta je revizija temeljnih propisa o javnoj nabavi koji će omogućiti veće uključivanje ekoloških kriterija pri određivanju tehničkih specifikacija i kriterija za odabir ponude.

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014) daje naručiteljima u Hrvatskoj mogućnost zahtijevanja potvrde certifikata o sukladnosti roba, radova ili usluga gospodarskog subjekta s normama za upravljanje okolišem. Zakon daje i mogućnost uključivanja ekoloških mjerila u tehničke specifikacije dokumentacije za nadmetanje za proizvode i usluge te mogućnost odabira ekonomski najpovoljnije ponude u kojoj se ocjenjuju i ekološke osobine proizvoda i usluga. Ministarstvo gospodarstva izradilo je „Smjernice br. 1 . Kriteriji za odabir ponude“ kao pomoć u provođenju postupka u slučaju kada naručitelj kao kriterij odabere ekonomski najpovoljniju ponudu. U dokumentu se navodi da „ekološke osobine“ odnosno okolišna mjerila trebaju biti jasno definirana i nediskriminirajuća, ali ih pritom ne definira.

Ovime je uspostavljen pozitivni zakonodavni okvir koji omogućuje integriranje okolišnih mjerila u javnu nabavu i njezino ozelenjivanje, no najprije je potrebno za različite skupine proizvoda i usluga definirati okolišna mjerila.

ZAKON O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Vrijednosti europskih pragova od 01. siječnja 2014. godine 

Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

Strategija razvoja elektroničke nabave u Republici Hrvatskoj

Europska komisija je u suradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom (JRC) i s predstavnicima država članica razvila okolišna mjerila za 22 skupine proizvoda i usluga kako bi potakla i olakšala provedbu zelene javne nabave u zajedničkom Europskom gospodarskom prostoru. Mjerila za ZJN su stručno-tehnički pokazatelji utjecaja na okoliš kroz životni vijek određenih skupina proizvoda i usluga te su dostupna na internetskoj stranici Europske komisije, Opće uprave za okoliš na 22 službena jezika. Mjerila za ZEJN su primarno razvijena za one skupine proizvoda i usluga koje se značajno nabavljaju u postupcima javne nabave te samim time imaju veliki utjecaj na okoliš. S mjerilima su izrađene i smjernice, odnosno vodiči za primjenu u postupcima javne nabave. Mjerila ne prolaze zakonodavni postupak već ih donosi Savjetodavna skupina za zelenu javnu nabavu (savjetodavno tijelo Europske komisije za opća pitanja zelene javne nabave u kojem sudjeluju predstavnici država članica).